top of page

Polityka prywatności

Korzystanie ze strony internetowej www.wukmar.com oznacza akceptację przedstawionych warunków.


§ 1

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, a także innych technologii pojawiających się̨ na stronie www.twojhydraulik24.pl.
Administratorem danych osobowych jest ANITA MARSZAŁEK WUK-MAR jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Mysłowicach (41-404) przy ulicy Wybickiego 77A (dalej jako „Administrator“).
Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza dane Użytkowników przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych przed ich utratą, naruszeniem integralności danych oraz dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym udostępniono lub powierzono przetwarzanie danych na podstawie przepisu prawnego lub umowy.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO).
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Przyczyną zmian mogą być́ rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Aktualizacja Polityki zostanie oznaczona na stronie.
Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres e-mail: wukmar.kanalizacje@gmail.com

§ 2
W czasie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje następujące zasady:
Przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.
Aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest podstawa obejmująca wszystkie cele
Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
Administrator jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
Nie przetwarzamy danych dłużej, niż jest to konieczne. W praktyce Administrator dokonuje indywidualnej, konkretnej oceny, przez jaki okres powinien przetwarzać dane osobowe. Okres przechowywania jest uzależniony od wielu zmiennych
Dane osobowe są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Administrator dokłada najwyższej możliwej staranności, by chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.
§ 3
Zgodnie ze wskazanymi powyżej zasadami, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.
Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych, jeśli wystąpi jedna z przedstawionych sytuacji:
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu świadczenia usług, w tym drogą elektroniczną;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu wystawienia faktur, spełnienia obowiązków rachunkowych;
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu dochodzenia roszczeń, prowadzenia statystyk, badania rynku, nawiązywania kontaktu z potencjalnymi Partnerami.
§ 4
Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
Dane osobowe Klientów (tj. osób składający za pośrednictwem serwisu zlecenie).
Dane te Administrator przetwarza w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (przyjęcie zlecenia, przekazanie zlecenia Partnerowi, pozostałe czynności związane z pośrednictwem i jego rozliczeniem, w tym weryfikacja wykonania zlecenia, procedura reklamacyjna).
Dane osobowe obejmować będą wszelkie informacje uzyskane w związku ze świadczeniem przez Administratora usług pośrednictwa, a to w szczególności numer telefonu oraz dane przekazane podczas rejestrowanej rozmowy telefonicznej, a także, w przypadku przeprowadzenia procedury reklamacyjnej mogą obejmować imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej.
Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Wskazane informacje są jednak niezbędne w procesie przekazywania zlecenia Partnerowi.
Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy lub świadczonej usługi. Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń, obowiązki wynikające z przepisów prawa).
Dane Partnerów (niezależnych od Administratora podmiotów, oferujących usługi określonego rodzaju, na rzecz których przekazywane są zlecenia sformułowane przez Klientów).
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu nawiązania kontaktu, zawarcia umowy, jej realizacji oraz jej rozliczenia.
Zakres przetwarzania danych (zakres maksymalny) obejmuje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, dane identyfikujące działalność gospodarczą (nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej NIP, adres prowadzonej działalności/siedziby).
Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy lub świadczonej usługi. Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń, obowiązki wynikające z przepisów prawa).
§ 5
Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu, dla którego zostały pozyskane. Ponadto, dane mogą zostać wykorzystane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak:
wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń,
tworzenia zestawień, analiz i statystyk, badanie rynku.
Przetwarzane dane osobowe nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane:
partnerom (w odniesieniu do danych osobowych Klientów), co jest istotą świadczonej przez Administratora usługi;
podmiotom/organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
podmiotom, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa teleinformatyczna, hosting).
Wszystkie podmioty, które mogą mieć styczność z danymi osobowymi, na mocy odrębnych uregulowań, zostały zobowiązane do ich starannego zabezpieczenia, zachowania w poufności, nieudostępniania osobom nieupoważnionym.
Administrator nie stosuje zautomatyzowanego profilowania.
Dane osobowe nie będą przetwarzane poza terenem EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
§ 6
Zasadą jest, że osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
W celu realizacji opisanych uprawnień należy skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: wukmar.kanalizacje@gmail.com
Każdy wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią.
Opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo otrzymania żądania, Administrator nie będzie mógł np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne).
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

bottom of page